Splošni pogoji in navodila

Bikenomad - biketours logo
Informacije

Splošni pogoji in navodila - Bikenomd potovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del programa in pogodbe, ki jo skleneta BIKENOMAD - KreaTur d.o.o (v nadaljevanju BIKENOMAD ) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je v posameznem programu, glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba navedena v programu.


PRIJAVA

Prijavljenec sklene obvezujočo pravno veljavno pogodbo z BIKENOMAD ali pooblaščeno turistično agencijo zase in za vse prijavljene pod njegovim imenom s prijavo v pisni ali elektronski obliki. S podpisano prijavo potrdi, da je seznanjen s splošnimi navodili in pogoji. Pogodba začne veljati, ko pride prijava v posest organizatorja. V primeru, ko se prijavljenec prijavi za turistični aranžma organizatorja preko interneta ali telefona, se šteje, da je prijavljenec sprejel določila splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je elektronsko ali telefonsko posredoval podatke za prijavo. V primeru, da prijavljenec ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Potnik se lahko prijavi z izpolnjeno prijavnico pri organizatorju ali pooblaščeni agenciji do zasedbe prostih mest.

PLAČILO

Plačilo aranžmajev je v evrih (€). Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri organizatorju, pooblaščeni agenciji ali banki oz. pošti. Ob prijavi potnik vplača 30% končnega zneska aranžmaja (in polni znesek zavarovanja v kolikor se zanj odloči). Preostali del zneska pa poravna najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja. Po poravnavi vseh obveznosti potnik prejme potovalne dokumente.

CENE

Cene potovanja so določene v programu potovanja in veljajo od dneva objave programa. BIKENOMAD si pridržuje pravico do sprememb cene v skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika in do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov potrebnih za izvedbo potovanja v skladu z 902. členom Obligacijskega zakonika. BIKE NOMAD lahko v programu določi, da potnik plača storitve v tujini na kraju samem, kot predvideva program. Če potnik izpolnjuje pogoje za več popustov hkrati, se obračuna samo najvišji popust.

POTNIKOVA ODPOVED REZEVACIJE / POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici agencije, kjer se je prijavil. V tem primeru ima BIKENOMAD pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je udeleženec predložil odpoved:

Do 30 dni pred odhodom - 5% cene aranžmaja
Od 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja
Od 21 do 15 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja
Od 14 do 11 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja
Do 10 dni pred odhodom - 100 % cene aranžmaja

Dan odhoda, med potovanjem - 100% cene aranžmaja

V primeru da potnik odpove potovanje v primeru višje sile in ni sklenil zavarovanja rizika odpovedi ima BIKENOMAD pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov ter tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razlika se vrne potniku.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Znesek zavarovanja rizika odpovedi znaša 4% od skupne in končne cene potovanja in ga je potrebno skleniti takoj ob prijavi. Pogoji sklenitve in veljavnosti rizika odpovedi so določeni v zavarovalni pogodbi, ki se sklene z zavarovalnico Triglav.

SPREMEMBA PRIJAVE

Če se potnik ne more udeležiti potovanja lahko najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja sam poišče zamenjavo. BIKENOMAD za spremembo prijave zaračuna stvarne stroške in 12,50 €.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

BIKENOMAD si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se na potovanje ne prijavi potrebno število potnikov, navedeno v vsakem programu posebej.

BIKENOMAD si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem nastopijo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za BIKE NOMAD pa pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

BIKENOMAD si pridržuje pravico spremeniti dan in uro odhoda potovanja, če se spremeni letalski, ladijski ali železniški vozni red ali zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako se lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju ali druge nepredvidene okoliščine na katere BIKENOMAD ne more vplivati), brez posebne odškodnine ali po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

BIKENOMAD ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij, kakor tudi ne zaradi prisiljene spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takih zamud. Potnik v takih primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do znižanja cene. V primeru, da potovanje odpove organizator, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja.

PREKINITEV POTOVANJA

Potnik nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom potovanja. Potniki lahko pred odhodom sami sklenejo ustrezno zavarovanje. Potnik lahko potovanje prekine samo na svojo željo s pisno izjavo, v takih primerih BIKENOMAD ne vrača vplačanih zneskov.

ODGOVORNOST

Potniki se potovanja udeležijo na lastno odgovornost, za mladoletne osebe pa odgovarjajo starši. Potniki so se dolžni ravnati po predpisih države, v kateri potovanje poteka.

POTNI DOKUMENTI

Vsak potnik mora sam poskrbeti za veljavnost svojih dokumentov. Izgubljene ali ukradene dokumente, potrebne za povratek v domovino, si mora potnik priskrbeti na lastne stroške.

PRTLJAGA

BIKENOMAD ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago oz. za krajo ali poškodbo iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev.

NASTANITVENI OBJEKTI

V programu navedena mesta nočitev so predvidena v dogovoru s partnerji organizatorja. Kategorizacija namestitvenih objektov navedenih v programu BIKENOMAD so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije BIKENOMAD, zato zanje ne odgovarjamo.

REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik med potovanjem reklamirati neustrezno storitev vodniku oz. predstavniku agencije. Na podlagi tega je potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku 2 (dveh mesecev) po zaključku potovanja. V primeru, da reklamacija ni podana v pisni obliki ali če, potnik zamudi dvomesečni rok BIKENOMAD ni dolžna obravnavati reklamacije. Če po krivdi BIKENOMADa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev ima udeleženec pravico do odškodnine v višine realne vrednosti neizvedenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima BIKENOMAD pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

ZAVAROVANJA

Za čas potovanja so udeleženci nezgodno zavarovani za primer smrti ali invalidnosti, ki izhaja iz nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, in ki ni bil povzročen s strani zavarovanca samega.

USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prijavnih mestih, BIKENOMAD ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja.

UPORABA PODATKOV

Bike Nomad ( KreaTur d.o.o) vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Kompasa in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

KONČNA DOLOČILA

Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče. Cene objavljene v programih BIKENOMADa vsebujejo davek na dodano vrednost.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV


Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

Dogodek:                                                                 Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencevObvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajevObveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na naslednji povezavi: Določila Zakona o varstvu potrošnikov

©FranzGCRDL__SUCDKACRNTCN-MTB__1008